Breaking news

sxoli_ikaron
A

Η Σχολή Ικάρων ανακοίνωσε την πρόσληψη 45 εκπαιδευτικών για τις ανάγκες συμπλήρωσης του δικακτικού προσωπικού των υπηρεσιών της.

Συγκεκριμένα η πλήρωση 45 θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ), κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων στη Σχολή Ικάρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης (Μ.Α.), στη μισθολογική βαθμίδα του Λέκτορα, για τη διεξαγωγή Διδακτικού – Ερευνητικού έργου, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν 9 διαφορετικούς διδακτικούς τομείς της Σχολής Ικάρων.

Δείτε ακόμη: 1.639 προσλήψεις ΕΠΟΠ: Ελέγχθηκαν οι αιτήσεις - Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι

Οι ειδικότητες των θέσεων στην Σχολή Ικάρων

Τομέας Ηγετικής - Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας 

 1. Αεροπορική Ιστορία 
 2. Στρατιωτική Ιστορία
 3. Αεροδιαστημικό Δίκαιο
 4. Διοικητικό Δίκαιο 
 5. Ψυχολογία 
 6. Φυσική Αγωγή - Άρση Βαρών
 7. Φυσική Αγωγή - Σκοποβολή (ομάδες)
 8. Φυσική Αγωγή - Κολύμβηση 
 9. Φυσική Αγωγή - Ξιφασκία (ομάδες)
 10. Φυσική Αγωγή - Στίβος (ταχύτητες)
 11. Φυσική Αγωγή - Στίβος (δρόμοι)
 12. Φυσική Αγωτγή - Στίβος (άλματα)
 13. Φυσική Αγωγή - Στίβος (120 ΠΕΑ)
 14. Φυσική Αγωγή - Άσκηση - Ευρώστια - Υγεία

Τομέας Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

 1. Μαθηματικά

Τομεάς Αεροδυναμικής και Μηχανικής Πτήσης

 1. Μηχανική Πτήσης
 2. Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών 

Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας Υλιών και Οργάνωσης Παραγωγής 

 1. Τα Οικονομικά της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
 2. Προγραμματισμός, Οργάνωση - Έλεγχος Παραγωγής Ι & ΙΙ
 3. Διαχείριση Έργων 
 4. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Τομέας Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής και Δομικών Κατασκευών - Έργων Υποδομών

 1. Τεχνική Γεωλογία
 2. Αεροναυπηγική - Μηχανική Σύνθετων Υλικών
 3. Υδραυλική, Υδρολογία, Λιμενικά Έργα
 4. Αρχιτεκτονική και Κτιριολογία Ι & ΙΙ
 5. Οπλισμένο Σκυρόδεμα - Προκατασκευαστική Τεχνική

Τομέας Θερμοδυναμικής, Προωθητικών και Ενεργειακών Συστημάτων

 1. Αεροπορικά Καύσιμα

Τομέας Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρικής Ισχός και Τηλεπικοινωνιών

 1. Ηλεκτρονικά Συστήματα Αφων (Avionics) και Αισθητήρες
 2. Συστήματα Radar 
 3. Τηλεπικοινωνίες και Οπτικές Επικοινωνίες 
 4. Ηλεκτρονικά (Θεωρία και Αεργαστήριο)
 5. Μικροκυματικές Επικοινωνίες

Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών 

 1. Εισαγωγή στην Πληροφορική
 2. Διαδικτυακός Προγραμματισμός ΙΙΙ
 3. Εργαστήρια Ψηφιακών Δεξιοτήτων (Επεξεργασία Κειμένου - Λογιστικά Φύλλα - Παρουσιάσεις με Libre Office)
 4. Προγραμματισμός & Γλώσσες Προγραμματισμού Ι (Βάσεις Δεδομένων my SQL)
 5. Δίκτυα και Ασφάλεια Δικτύων
 6. Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙΙ (Γνώση του Λογισμικού GNU Octave)
 7. Η/Υ Συστήματα Πληροφορικής ΙΙ (Γλώσσα Προγραμματισμού Python)

Τομέας Αυτόματου Ελέγχου, Αεροδυναμικής Τεχνολογίας Αμυντικών Συστημάτων και Επιχειρήσεων

 1. Διαδικασίες Πτητικής Λειτουργίας
 2. Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ι & ΙΙ

Τα Γενικά Προσόντα

1. Οι υποψήφιοι/ες για τις προκηρυσσόμενες θέσεις πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ.1β του Ν.3187/2003, ως ισχύει.

2. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες 1 Για όσους/ες έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι/ες και όσοι/ες απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

β. Δύνανται, επίσης, να είναι υποψήφιοι/ες και πολίτες των Κρατών – Μελών της ΕΕ. Γι’ αυτούς/ες απαιτείται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ, ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου, ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

γ. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

δ. Να μη διώκονται ή έχουν καταδικασθεί για τα ποινικά αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού κώδικα (Ν.3528/07).

ε. Οι άρρενες υποψήφιοι, μέχρι την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της ΕΕ, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους υποχρεωτική στράτευση, γεγονός το οποίο το αποδεικνύουν με δική τους μέριμνα, προσκομίζοντας αντίστοιχη βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους τους, επίσημα μεταφρασμένη.

στ. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους της προκήρυξης του διαγωνισμού.

ζ. Σε περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των Ν. 1256/82 ΚΑΙ 1305/82, «Περί Πολυθεσίας». Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών, οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του Ν.2190/94 δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων, η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που ασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη και αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του Ν.2190/94 και κατέχουν οργανικές θέσεις.

Τα ανωτέρω γενικά προσόντα θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο διορισμού τους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Όσοι/ες επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις εργασίας καλούνται να υποβάλουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού (Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 15561 Χολαργός Αττικής) για ΣΙ, μέσα σε 15 ημέρες, από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Κοσμητεία:

 • Στη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΙ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00, στο τηλέφωνο: 210-8193851.
 • Στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού της ΣΙ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00, στο τηλέφωνο: 210-8193681

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα με την αίτηση των υποψηφίων. Υποψήφιοι/ες, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή μη επικυρωμένα, όπου απαιτείται, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής και δεν θα υπάρξει ξεχωριστή ειδοποίηση από την Υπηρεσία.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις