Breaking news

Καθηγητές Μουσικής
A

Η Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας προσλαμβάνει νέο διδακτικό προσωπικό για την κάλυψη 33 θέσεων εργασίας.

Οι προσλήψεις αφορούν καθηγητές μουσικών οργάνων, για πολλαπλές ειδικότητες και αντικείμενα.

Αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες θέσεις παρακάτω: 

Οι θέσεις εργασίας στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας

Ωδείο Διδακτικό Προσωπικό

 • Διδακτικό προσωπικό για πιάνο (4 θέσεις)
 • Διδακτικό προσωπικό για κλασική κιθάρα (3 θέσεις)
 • Διδακτικό προσωπικό για βιολί (1 θέση)
 • Διδακτικό προσωπικό για βιολοντσέλο (1 θέση)
 • Διδακτικό προσωπικό για φλάουτο (1 θέση)
 • Διδακτικό προσωπικό για κλαρινέτο/σαξόφωνο (1 θέση)
 • Διδακτικό προσωπικό για τρομπέτα (1 θέση)
 • Διδακτικό προσωπικό για τρομπόνι (1 θέση)
 • Διδακτικό προσωπικό για μονωδία (1 θέση)
 • Διδακτικό προσωπικό για ανώτερα θεωρητικά μουσικής (προαπαιτούμενο ο τίτλος καθηγητή αρμονίας και αντίστιξης, σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ) (2 θέσεις)
 • Διδακτικό προσωπικό για θεωρητικά μουσικής (1 θέση)
 • Διδακτικό προσωπικό για Βυζαντινή μουσική (1 θέση)
 • Διδακτικό προσωπικό για Κρητική Λύρα (1 θέση)
 • Διδακτικό προσωπικό για Ποντιακή Λύρα (1 θέση)
 • Διδακτικό προσωπικό για παραδοσιακό κλαρίνο (1 θέση)
 • Διδακτικό προσωπικό για παραδοσιακά κρουστά/θεωρία ρυθμών (1 θέση)
 • Διδακτικό προσωπικό για μπουζούκι/λαϊκή κιθάρα (1 θέση)
 • Διδακτικό προσωπικό για ακορντεόν (1 θέση)
 • Διδακτικό προσωπικό για ηλεκτρική κιθάρα/ηλεκτρικό μπάσο (1 θέση)
 • Διδακτικό προσωπικό για συμφωνικά κρουστά - ντραμς (1 θέση)
 • Διδακτικό προσωπικό για Μουσική αγωγή - προπαιδεία (1 θέση)
 • Διδακτικό προσωπικό για μάθημα Διεύθυνσης Χορωδίας/Διευθυντής χορωδίας Τμημάτων του Α.Δ.Ω.Γ. (1 θέση)

Τα Γενικά Προσόντα Πρόσληψης

Οι Υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες
2. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι 18 έως 65 ετών
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που
επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/07.

Οι άνδρες μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 

Τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά και Διευκρινίσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τη θέση που διεκδικούν. Έχουν
δικαίωμα να υποβάλλουν και πέραν από μία αίτηση.
Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

Τα Υποχρεωτικά

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 Π_ 50/2001). Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από τις νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου (ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ) με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο, η οποία θα πρέπει να έχει επιμερισμένα τα διδακτικά έτη σε ακαδημαϊκά (πχ 2018-2019) και ανά διδακτική ώρα με συνολικό αριθμό ωρών ανά έτος.

5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης.

6. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης

8. Βιογραφικό σημείωμα

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

a. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

10. Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και

a. Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα

b. Ότι έχει διαβάσει την πρόσκληση και αποδέχεται τους όρους αυτής 

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις