Breaking news

Αγγελία / Θέση εργασίας ηλεκτρολόγου μηχανικού
A

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Θήρας, Σίκινου, Ανάφης, Φολέγανδρου και Ίου προσλαμβάνει νέο προσωπικό μηχανικών για την κάλυψη 14 θέσεων εργασίας, 7 διαφορετικών ειδικοτήτων.

Οι ειδικότητες αφορούν μηχανικούς, συγκεκριμένα πολιτικούς, αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγους, περιβάλλοντος, τοπογράφους και γεωλόγους.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022.

Ακολουθήστε το Proson.gr και στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα του εργασιακού τομέα.

Οι θέσεις εργασίας στα νησιά των Κυκλάδων

 1. Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ (4 θέσεις) (έως 30.000 ευρώ)
 2. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ (2 θέσεις) (έως 30.000 ευρώ)
 3. Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ (2 θέσεις) (έως 30.000 ευρώ)
 4. Μηχανικός Περιβάλλοντος ΠΕ (1 θέση) (έως 30.000 ευρώ)
 5. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ (2 θέσεις) (έως 30.000 ευρώ)
 6. Γεωλόγος Γεωτεχνικός ΠΕ (3 θέσεις) (έως 30.000 ευρώ)

Το αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου

Ο συνεργάτης σύμφωνα με το προσόν θα ενταχθεί οργανικά στη δομή της Εταιρείας στην Ομάδα του Έργου «Εκπόνηση μελετών έργων», το οποίο θα υλοποιηθεί από τον «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΘΗΡΑΣ – ΣΙΚΙΝΟΥ – ΑΝΑΦΗΣ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ – ΙΟΥ» σε συνεργασία με το Δήμο Σάμης, με βάση τα ειδικώς αναφερόμενα στην ανωτέρω προγραμματική σύμβαση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Έως 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15.00’, δια ζώσης στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας (Λ. Μαραθώνος 49 στην Παλλήνη, ΤΚ: 15351 – 2ος Όροφος) ή ταχυδρομικά στην ίδια διεύθυνση, με βάση τους όρους και τη διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης.

Τα πρόσθετα προσόντα

 1. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικός τίτλος σπουδών.
 2. Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες/ υλοποίηση τεχνικών έργων
 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 4. Καλή γνώση ξένης γλώσσας.
 5. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως αναφέρει το προσόν έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία :

 1. Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, όσοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους).
 3. Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
 4. Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 5. Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
 6. Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.
 7. Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
 8. Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.
 9. Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.
 10. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.
 11. Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας.
 12. Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το προσόν πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής των ως άνω αναφερομένων προϋποθέσεων.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
 4. Βιογραφικό σημείωμα.
 5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν π.χ. μεταπτυχιακό.
 6. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού.
 7. Πιστοποιητικό απόδειξης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα Υποδείγματα του Α.Σ.Ε.Π., με τίτλο «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» του ΑΣΕΠ
 8. Πιστοποιητικό απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα Υποδείγματα του Α.Σ.Ε.Π., με τίτλο «ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ».
 9. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
 10. Τεκμηρίωση γενικής επαγγελματικής εμπειρίας (όπου απαιτείται).
 11. Τεκμηρίωση ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας (όπου απαιτείται).
 12. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά στους άνδρες) ή Υπεύθυνη Δήλωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις