Breaking news

Νέες προσλήψεις για θέσεις εργασίας μηχανικών
A

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας προσλαμβάνει σε 19 νέες θέσεις εργασίας.

Οι ειδικότητες των θέσεων απευθύνονται σε μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, οικονομολόγους, δικηγόρους και υπάλληλους διοικητικής κατεύθυνσης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.

Οι θέσεις εργασίας στο  Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

 1. ΠΕ Μηχανικός
 2. ΠΕ Μηχανικός
 3. ΠΕ Διοικητικής Κατεύθυνσης
 4. ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ΠΕ, ή Επιστήμων Πληροφορικής ΠΕ, ή Μηχανικός ΠΕ, ή Φυσικός ΠΕ. ή Μαθηματικός ΠΕ, ή Επιστήμων Πληροφορικής ΤΕ, (1 θέση) με συμμετοχή στο έργο 100%.
 5. ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ΠΕ, ή Επιστήμων Πληροφορικής ΠΕ, ή Μηχανικός ΠΕ, ή Φυσικός ΠΕ. ή Μαθηματικός ΠΕ, ή Επιστήμων Πληροφορικής ΤΕ, (1 θέση) με συμμετοχή στο έργο 100%.
 6. ΠΕ Οικονομολόγος
 7. ΠΕ Οικονομολόγος
 8. ΠΕ Μηχανικός
 9. ΠΕ Μηχανικός
 10. ΠΕ Μηχανικός
 11. ΠΕ Δικηγόρος
 12. ΠΕ Διοικητικής Κατεύθυνσης
 13. ΤΕ Μηχανικός
 14. ΠΕ Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός
 15. ΠΕ Μηχανικός
 16. ΠΕ Μηχανικός
 17. ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
 18. ΠΕ 
 19. ΠΕ / ΤΕ Μηχανικός

Τα απαιτούμενα προσόντα

 1. Πτυχίο ΑΕΙ Δημόσιας Διοίκησης, ή Οργάνωσης και Διοίκησης, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης.
 2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 3. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Τα βαθμολογούμενα προσόντα

 1. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός επί 2).
 2. Γενική επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχη του τίτλου σπουδών. Κάθε έτος βαθμολογείται με 2 μονάδες, με μέγιστο τις 20 μονάδες.
 3. Εμπειρία σε διοικητική υπηρεσία επιχειρησιακών μονάδων/ οργανισμών, με γνώσεις σε θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση και διαχείριση συμβάσεων έργων συγχρηματοδοτούμενων από την
 4. Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ελληνικό Δημόσιο. Κάθε έτος θα βαθμολογείται με 2 μονάδες, με μέγιστο τις 20 μονάδες.
 5. Ειδική εμπειρία στη λειτουργία διοικητικών-οικονομικών πληροφοριακών συστημάτων (enterprise resource planning, ERP). Εμπειρία άνω των δέκα 10 ανθρωπομηνών θα βαθμολογείται με 2 μονάδες ανά μήνα, με μέγιστο τις 40 μονάδες. 

Η υποβολή των δικαιολογητικών

Οι υποψήφιες/οι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντός τους, η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, ήτοι:

α) Βιογραφικό σημείωμα

β) Φωτοτυπία 2 όψεων ταυτότητας

γ) Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, από τα οποία θα
προκύπτει και ο βαθμός πτυχίου – διπλώματος

δ) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, ε) Απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η γνώση ξένης γλώσσας

ε) Ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιες/οι ότι άπτεται των απαιτούμενων προσόντων και εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στην επιλογή τους.

Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, όπως και ο βασικός τίτλος σπουδών, εφόσον αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον ∆ΟΑΤΑΠ. Οι εν λόγω τίτλοι θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

Η γενική επαγγελματική εμπειρία πιστοποιείται µέσω των παραστατικών του ταμείου, στο οποίο ήταν ασφαλισμένος η/ο ενδιαφερόμενη/ος, από τα παραστατικά προς την εφορία (εφόσον πρόκειται για ελεύθερη/ο επαγγελματία), καθώς και από βεβαίωση από την υπηρεσία ή τον φορέα, στον οποίο αυτή/ός απασχολούνταν στο παρελθόν. Για την τεκμηρίωση της ειδικής εμπειρίας με τη μορφή της συμμετοχής σε ερευνητικά έργα και προγράµµατα, αρκεί η ενυπόγραφη βεβαίωση σε πρωτότυπο έγγραφο από τον διευθυντή ή προϊστάμενο του φορέα που είχε την ευθύνη της υλοποίησης του έργου ή του προγράμματος. Η τεκμαιρόμενη αυτή εμπειρία συνυπολογίζεται κατά τη διαδικασία επιλογής των ενδιαφερομένων.

Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 28 του «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει (ΦΕΚ 39 Α'). Για τη διαπίστωση της γνώσης χειρισμού Η/Υ εφαρμόζονται οι σχετικοί για τον διορισμό/πρόσληψη σε φορείς του δημόσιου τομέα τρόποι απόδειξης (άρθρο 26 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει).

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, από την 22 Νοεμβρίου 2022, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ την 09/12/2022 και ώρα 14:00 στη Δ/νση: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, 19ο χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος, 19009, Πικέρμι Αττικής, υπόψη κας Αικ. Μπεχράκη, με την ένδειξη: Αίτηση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με Συμβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις