Breaking news

Θέσεις εργασίας και προσλήψεις
A

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ αναζητά υποψήφιο για την κάλυψη της θέσης του γενικού διευθυντή, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Σημειώνεται ότι, οι υποψηφιότητες υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική προκήρυξη, και η προθεσμία υποβολής είναι η Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024 και ώρα 15:00.

Διαβάστε επίσης: Καλάβρυτα: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ: Θέση απόφοιτου θετικών επιστημών με αμοιβή 6.000€

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Γενικού Διευθυντή πρέπει:

 • Να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και να κατέχουν τα προσόντα διορισμού σε θέση Ερευνητή Βαθμίδος Α΄ ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή ΑΕΙ. Τα προσόντα του ερευνητή Α΄ βαθμίδας ειδικότερα, είναι: αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.
 • Nα διαθέτουν αξιόλογη επιστημονική εμπειρία στους επιστημονικούς τομείς δραστηριοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ ή εν γένει στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.
 • Να διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα στην άσκηση διοικητικών - διευθυντικών καθηκόντων.
 • Nα διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού και ικανότητα διαχείρισης και ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα. Για τους μη Έλληνες πολίτες απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 85/2022.
 • Να μην έχουν συμπληρώσει κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας το εξηκοστό τρίτο (63ο) έτος της ηλικίας τους.
 • Να διαθέτουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται ενδεικτικώς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ΠΔ 85/2022, καθώς επίσης και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
 • Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία και να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση
 • Γνώση της Γαλλικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία να αναφέρονται τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, σε έντυπη μορφή και πρωτοτύπως υπογεγραμμένη.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται (εν γνώσει των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986) τα ακόλουθα: ιθαγένεια, βεβαίωση ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής από αυτές, λευκού ποινικού μητρώου, ακρίβειας όλων των υποβαλλομένων στοιχείων. Τα μέλη ΔΕΠ πρέπει, επίσης, να δηλώνουν ότι σε περίπτωση εκλογής τους θα ενταχθούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στο Ίδρυμα, από το οποίο προέρχονται και ότι η σχετική πράξη θα προσκομιστεί στο ερευνητικό κέντρο σε εύλογο διάστημα από το διορισμό τους. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αποσταλεί σε έντυπη μορφή και πρωτοτύπως υπογεγραμμένη.
 3. Αναλυτικό υπόμνημα επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας, από το οποίο θα προκύπτουν τα προσόντα του υποψηφίου, η συνάρτηση αυτών προς τα ερευνητικά αντικείμενα του ΕΙΠ, σε ηλεκτρονική μορφή μόνο (usb stick, CD ROM κ.λ.π.).
 4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, σε ηλεκτρονική μορφή μόνο (usb stick, CD ROM κ.λ.π.).
 5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ηλεκτρονική μορφή μόνο (usb stick, CD ROM κ.λ.π.). Οι τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
 6. Ανάτυπα δημοσιεύσεων, σε ηλεκτρονική μορφή μόνο (usb stick, CD ROM κ.τ.λ.).

Όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα πρέπει να αποσταλούν στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Διεύθυνση Αποστολής
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (www.pasteur.gr):
Βασιλίσσης Σοφίας 127, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα,
Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων, Τηλέφωνο: 210 6478857, 210 6478858, 214 4047533, e-mail: [email protected]

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη στον ακόλουθο ενεργό σύνδεσμο, ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις