Breaking news

Κυριάκος Πιερρακάκης
A

Το σχέδιο νόμου για την ίδρυση «μη κρατικών πανεπιστημίων» στη χώρας μας, που θα τεθεί σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2025 - 2026 και η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνεται με πανελλαδικές εξετάσεις, εφόσον οι υποψήφιοι καταφέρουν να πιάσουν την αντίστοιχη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του επιστημονικού πεδίου.

Για τη ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων απαιτούνται εγγυητικές επιστολές 500.000 ευρώ και τουλάχιστον τρεις σχολές με εξαίρεση των 20 κορυφαίων πανεπιστημίων του πλανήτη. Τα «μη κρατικά πανεπιστήμια» θα ιδρυθούν υπό την εποπτεία του κράτους και θα έχουν τη νομική ονομασία: Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ).

Να σημειωθεί ότι κάθε ΝΠΠΕ πρέπει:

 • να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις σχολές (εξαίρεση: επιτρέπεται να περιλαμβάνει μια κατ’ελάχιστον σχολή εφόσον το μητρικό ίδρυμα καταλαμβάνει μια από τις πρώτες 20 θέσεις σε διεθνή κατάταξη
 • με όλες τις άλλες προβλέψεις του νόμου ενεργείς) - να οργανώνει και προσφέρει τουλάχιστον ένα - για κάθε σχολή - πρόγραμμα σπουδών, που έχει πιστοποιηθεί από το μητρικό Ίδρυμα και από την ΕΘΑΑ

Το ΝΠΠΕ ορίζεται ως το Νομικό πρόσωπο ειδικού σκοπού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αποκλειστικό στόχο την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης. Το ΝΠΠΕ συνδέεται απευθείας με το μητρικό του ίδρυμα και αποτελεί παράρτημά του στην Ελλάδα. Το «Μητρικό του Ίδρυμα» θα πρέπει να είναι κρατικό ή μη ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης το οποίο λειτουργεί σε χώρα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το μητρικό ίδρυμα να είναι αναγνωρισμένο στη χώρα του και πιστοποιημένο για την παροχή προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και τη χορήγηση τίτλων σπουδών με τη μέθοδο που αυτά προσφέρονται, καθώς και από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η συμμετοχή του μητρικού ιδρύματος ορίζεται είτε με απευθείας συμμετοχή του επί του κεφαλαίου ίδρυσης, είτε μαζί με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα μέσω συμφωνιών ακαδημαϊκής συνεργασίας που θεμελιώνουν τη σχέση εποπτείας του μητρικού ιδρύματος επί του παραρτήματός του. Οι τίτλοι σπουδών σφραγίζονται από το υπουργείο Παιδείας και αποκτούν χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξης, προσδίδοντας διφυή χαρακτήρα στα ΝΠΠΕ. Δεν απαιτείται αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ.

Εγκριτική διαδικασία

Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - ΝΠΠΕ κρατών μελών και τρίτων χωρών, απαιτείται:

 1. Υποβολή αίτησης στο ΥΠΑΙΘΑ για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας με κατάθεση πλήρους φακέλου
 2. Διαβίβαση φακέλου στην ΕΘΑΑΕ για έγκριση ή μη εντός 120 ημερών (με δυνατότητα παράτασης υπό προϋποθέσεις)
 3. Διαβίβαση φακέλου στον ΕΟΠΠΕΠ για χορήγηση γνώμης όσον αφορά τις κτηριολογικές προϋποθέσεις εντός της ίδιας προθεσμίας
 4. Το Υπουργείο μετά τη λήψη έγκρισης και γνώμης από την ΕΘΑΑΕ και ΕΟΠΠΕΠ, αντίστοιχα, και τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών προβαίνει στην έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - ΝΠΠΕ

Φάκελος αίτησης ΝΠΠΕ για χορήγηση άδειας

Ο φάκελος αίτησης ΝΠΠΕ για χορήγηση άδειας πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Θεωρημένη οικοδομική άδεια για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας για την παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Καταστατικό του ΝΠΠΕ που ορίζει ενδεικτικά επωνυμία, έδρα, σκοπό, όργανα διοίκησης, διαδικασία λήψης αποφάσεων, ύψος κεφαλαίου, ύψος συμμετοχής καθενός συμμετέχοντος κ.λπ., το οποίο εγκρίνεται από την ΕΘΑΑΕ
 • Υπεύθυνη δήλωση πρόθεσης σύστασης ΝΠΠΕ στην οποία πρέπει να δηλώνονται από τους συμμετέχοντες κατ’ελάχιστο η έδρα, η επωνυμία, το ύψος κεφαλαίου, ο αριθμός Σχολών, τα προσφερόμενα πιστοποιημένα από το μητρικό Ίδρυμα προγράμματα σπουδών και η σχέση του μητρικού Ιδρύματος με το ΝΠΠΕ
 • Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΝΠΠΕ, ο οποίος εγκρίνεται από την ΕΘΑΑΕ και ο οποίος ορίζει τα όργανα διοίκησης και τις αρμοδιότητές τους, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ακαδημαϊκού οργάνου, τον τρόπο επιλογής και εξέλιξης του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού καθώς και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του, τον τρόπο λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των εργαστηρίων και των λοιπών εγκαταστάσεων, το καθεστώς συνεργασίας με επισκέπτες διδάσκοντες, τα κριτήρια παροχής υποτροφιών προς τους φοιτητές, τον εσωτερικό πειθαρχικό έλεγχο κ.ά.
 • Όλες τις σχετικές πρόσφατες και εν ισχύ πιστοποιήσεις και αξιολογήσεις που έχουν γίνει για το μητρικό εκπαιδευτικό ίδρυμα από την αντίστοιχη ΕΘΑΑΕ της χώρας προέλευσης
 • Τις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται στους φοιτητές
 • Πλήρη έκθεση κριτηρίων επιλογής και εισαγωγής, αξιολόγησης και αποφοίτησης
 • Το ύψος των διδάκτρων και κάθε άλλης οικονομικής επιβάρυνσης που προτείνεται για κάθε φοιτητή
 • Δήλωση δέσμευσης του ΝΠΠΕ να ενημερώνει τους φοιτητές για το ύψος των διδάκτρων και άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων που πρέπει να καταβάλλουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος των σπουδών τους
 • Πλήρη καθορισμό της διάρκειας σπουδών των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών
 • Μελέτη ερευνητικής δραστηριότητας
 • Κατάλογο των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού μετά των πιστοποιητικών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων τους και γνωστοποίηση της σχέσης εργασίας τους με το ΝΠΠΕ
 • Πενταετή οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας στην οποία καταγράφεται όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία της νομικής οντότητας που υποβάλλει την αίτηση και ο αριθμός του εκτιμώμενου προσωπικού (διοικητικού/τεχνικού και διδακτικού) που πρόκειται να απασχοληθεί και των σπουδαστών που πρόκειται να φοιτήσουν

Οι εγκαταστάσεις των ιδιωτικών πανεπιστημίων

Οι εγκαταστάσεις των «μη κρατικών πανεπιστημίων» πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • Ένα αυτοτελές κτίριο ή κτιριακό συγκρότημα αποκλειστικής χρήσης
 • Μπορεί να διαθέτει και δευτερογενή κτίρια μόνο στα όρια του ίδιου νομού
 • Οι υποδομές ελέγχονται βάσει της θεωρημένης οικοδομικής άδειας και πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κτιριοδομικού κανονισμού
 • Σύγχρονη βιβλιοθήκη
 • Υλικοτεχνικό εξοπλισμό
 • Εργαστήρια ανάλογα με τις ειδικότητες που παρέχονται

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την παρουσίαση του νομοσχεδίου με τίτλο: «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου –Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. 

Μείνετε συντονισμένοι στο Proson.gr στο facebook, στο threads, στο twitter και στο viber για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις