Breaking news

Θέση εργασίας στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)
A

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης αναζητά απόφοιτο διοίκησης τουρισμού ή οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ή πολιτιστικής διαχείρισης

Η πρόσληψη γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις προώθησης των ελληνικών πολιτιστικών εξαγωγών και ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής επωνυμίας από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης».

Το έργο αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων προώθησης των ελληνικών πολιτιστικών εξαγωγών και ενίσχυσης της ελληνικής πολιτιστικής επωνυμίας από το ΕΜΣΤ, με στόχο την ενίσχυση του διεθνή χαρακτήρα του μουσείου και τη θέση του στο παγκόσμιο πεδίο τέχνης, τη δυνατότητα το ΕΜΣΤ να είναι μόνιμο μέλος ενός δικτύου διεθνών καλλιτεχνών και συνεργαζόμενων πολιτιστικών οργανισμών και την τόνωση της εξωστρέφειας του ΕΜΣΤ και την εν γένει προβολή του ελληνικού πολιτιστικού προϊόντος.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι Τρίτη 13 Ιουνίου 2023.

Ακολουθήστε το Proson και στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα του εργασιακού τομέα!

Η θέσης εργασίας στο  Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

 • Ένα στέλεχος συντονισμού του Διεθνούς Προγράμματος Επίσκεψης Επιμελητών μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους και με δικαίωμα ανανέωσης για ένα έτος ακόμα (Ειδικότητα: ΠΕ Διοίκηση Τουρισμού ή Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Πολιτιστικής Διαχείρισης)

Η αμοιβή και η χρονική διάρκεια της σύμβασης

Η σύμβαση είναι δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 24.000 ευρώ.

Τα απαιτούμενα προσόντα

 1. Πτυχίο κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού ή Πολιτιστικής Διαχείρισης.
 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Ξενοδοχειακών Μονάδων ή Πολιτιστικής Διαχείρισης.
 3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στη φιλοξενία διεθνών καλλιτεχνικών εκθέσεων, με αρμοδιότητες δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας και μάρκετινγκ.
 4. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στο συντονισμό συνεργασίας και δικτύωσης πολιτιστικών φορέων με διεθνή χαρακτήρα.
 5. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε θέματα επικοινωνίας, διοργάνωσης και δημοσίων σχέσεων σε καλλιτεχνικούς οργανισμούς με διεθνή χαρακτήρα.
 6. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε υποψηφίου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας / Υποβολή Πρότασης - Δήλωση υπογεγραμμένη (επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά στην εμπειρία του υποψηφίου
 3. Αντίγραφα βασικών τίτλων σπουδών, λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα απαιτούμενα προσόντα και τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό του υποψηφίου.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023 και ώρα 17:00 και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην έδρα του ΕΜΣΤ
 • Με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στην έδρα του ΕΜΣΤ. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Οργανισμό μέχρι την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα δικαιολογητικά τους στο ΕΜΣΤ, υπόψη της κυρίας Αθηνάς Ιωάννου, στη διεύθυνση: Καλλιρόης & Φρανζτή , 11743 Αθήνα με την ένδειξη:

Αίτηση για την Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ...
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση
Τηλέφωνο επικοινωνίας

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν και θα παραληφθούν από το ΕΜΣΤ, με ευθύνη του υποψηφίου, το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων.

Οι αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψη.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις