Breaking news

Δημοσιογράφος
A

Ο Δήμος Περάματος ανακοινώνει την πλήρωση μίας θέσης, ειδικού συνεργάτη, με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, επιπλέον των προβλεπόμενων, ο οποίος θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά στον τομέα της ειδικότητας του και ειδικότερα σε ζητήματα επικοινωνίας, τύπου και μέσων ενημέρωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα με σαφή αναφορά σε επαγγελματική εμπειρία συναφή με την απαιτούμενη εξειδίκευση και με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Αντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) ή απολυτήριο Τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) (προκειμένου για τίτλους αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας).
  • Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.).
  • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον τομέα της δημοσιογραφίας.
  • Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17)
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία γέννησης του αιτούντος και ο τρόπος κτήσης της ιθαγένειας που έχει.
  • Προκειμένου για άντρες, Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Περάματος (Λ. Δημοκρατίας 28 - Τ.Κ. 18863 Πέραμα Αττικής), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η πλήρωση της ανωτέρω θέσης θα διενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του Τύπου με απόφαση Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, το πλέον κατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση. Η παραπάνω απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου.

Οι Ειδικοί συνεργάτες, δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Περάματος έχει δημοσιεύσει ακόμα μία προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 12 ατόμων για τη στελέχωση των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δήμου.

Μείνετε συντονισμένοι στο Proson.gr στο facebook, στο threads, στο twitter και στο viber, ώστε να ενημερώνεστε πρώτοι για όλες τις προσλήψεις σε δήμους.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις