Breaking news

εργασία_θέσεις_καριέρα
A

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής προσλαμβάνει 26 υπαλλήλους.

Οι συμβάσεις εργασίας αφορούν ιδιωτικό δίκαιο ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2023.

Οι θέσεις εργασίας απευθύνονται σε αρχαιολόγους, μηχανικούς, συντηρητές αρχαιοτήτων, συντηρητές αρχαιοτήτων έργων τέχνης και εργατών.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου και λήγει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2022.

Οι θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής

 1. Αρχαιλόγων ΠΕ (3 θέσεις)
 2. Μηχανικών ΠΕ ειδικότητας Πολιτικών με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα (1 θέση)
 3. Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (1 θέση)
 4. Μηχανικών ειδικότητας ΤΕ (1 θέση)
 5. Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ (1 θέση)
 6. Συντηρητών Αρχαιοτήτων Έργων Τέχνης ΔΕ (1 θέση) 
 7. Εργατών ΥΕ (19 θέσεις)

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, υπόψη κ. Σπυροπούλου Ζωής (τηλ. επικοινωνίας: 210.3240563 ή 2103216700, εσωτ.159), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 23.9.2022 έως 03.10.2022).

Τα γενικά προσόντα πρόσληψης

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει:

1) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν.2413/96 αρθ. 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: i) ΥΠΕΠΘ Ανδ.Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 Αθήνα, τηλ. 210.3443384 και ii) Καραμαούνα 1, Πλ.Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310459101, των κατωτέρω επιπέδων:

 • Α΄ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
 • B΄ ή B1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) μη Διοικητικού Προσωπικού
 • Γ΄ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής
 • (ΤΕ) Εκπαίδευσης μη Διοικητικού Προσωπικού.
 • Δ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)

Διοικητικού Προσωπικού

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας όπως αναφέρει το proson δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της
ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006,
τηλ. 2310.997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της
Ελληνικής Γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου

2) να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
3) να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τής ειδικότητας που επιλέγουν.
4) να μην έχουν κώλυμα κατά το αρθ. 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ).

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις