Breaking news

εργασία_θέσεις_καριέρα
A

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου Νέας Ιωνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη υπαλλήλων για την κάλυψη αναγκών του δήμου.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν καθηγητές μουσικής, δασκάλους χορού, καθηγητές φυσικής αγωγής και διευθυντές χορωδίας.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου και λήγει την Κυριακή 2 Οκτωβρίου.

Οι ειδικότητες στο Δήμο Νέας Ιωνίας

  • ΤΕ Μουσικής (Διευθυντής/τρια Πολυφωνικής Χορωδίας) (1 θέση)
  • ΤΕ Μουσικής (Διευθυντής/τρια Παραδοσιακής Χορωδίας) Παραδοσιακό Τραγούδι - Βυζαντινή Χορωδία (1 θέση)
  • ΠΕ Καθηγητών/τριων (Μουσικής - Καλλιτεχνικός/η) (1 θέση)
  • Διευθυντής/τρια Ωδείου (1 θέση)
  • ΔΕ Δάσκαλος/α Κλασσικού Χορού (Μπαλέτου) (1 θέση)
  • ΤΕ Μουσικής (Αρχιμουσικός Φιλαρμονικής Ορχήστρας) (1 θέση)
  • ΠΕ Καθηγητών/τριων Φυσικής Αγωγής (Ειδικότητα Ενόργανη Γυμναστική) (1 θέση)
  • ΠΕ Καθηγητών/τριων Φυσικής Αγωγής (Ειδικότητα Παραδοσιακοί Χοροί) (2 θέσεις)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση (υπόδειγµα επισυνάπτεται στην παρούσα)
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµόσιων έγγραφων
3. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός, η ηµεροµηνία και το έτος κτήσης του, όπως ορίζεται στο δεύτερο κεφάλαιο του οικείου παραρτήµατος.
5. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τρίτο κεφάλαιο του οικείου παραρτήµατος.
6. Βιογραφικό Σηµείωµα, που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
7. Χρόνος Ανεργίας, που να αποδεικνύεται µε πρόσφατη Βεβαίωση της ∆.Υ.Π.Α.. 
8. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (συνηµµένη στο έντυπο της αιτήσεως)

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους και να την υποβάλουν στον φορέα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας [email protected] ή [email protected] σε ενιαίο αρχείο, (αναγράφοντας στη θέση του αποστολέα το ονοµατεπώνυµο και την ειδικότητα), απευθύνοντας την στο τµήµα διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών, υπόψη της κας Π. Α. Γιουβάνογλου στο τηλ. 210-2777721, 210-2759768 εσωτ. 16.

Η Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση συµµετοχής πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Κατ’ εξαίρεση µπορεί να υποβάλλεται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ηρακλείου 268, 1ος όροφος ,Τ.Κ. 14231 Νέα Ιωνία.

Το εµπρόθεσµο των ηλεκτρονικών αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) µε το οποίο αποστέλλονται οι αιτήσεις των υποψηφίων. Η υπηρεσία υποχρεούται να ενηµερώνει µε e-mail τους υποψήφιους για τον αριθµό πρωτοκόλλου που έλαβαν οι αιτήσεις τους. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Σε περίπτωση µη συµπλήρωσης κωδικού θέσης στο έντυπο της αίτησης, ο υποψήφιος δεν απορρίπτεται αλλά θεωρείται ότι έχει επιλέξει όλους τους κωδικούς θέσης της οικείας ανακοίνωσης, για τους οποίους διαθέτει τα αντίστοιχα προσόντα και µε τη σειρά που αναφέρονται σε αυτήν.

Οι υποψήφιοι που συµµετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης µε περισσότερες της µιας προτιµήσεις, εφόσον δεν αποδεχθούν ρητά ή σιωπηρά τη θέση πρόσληψης στην οποία επιλέγονται, θεωρείται ότι παραιτούνται από όλες τις προτιµήσεις τους και ως εκ τούτου διαγράφονται από τους οικείους πίνακες κατάταξης.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες, και
συγκεκριµένα από 23-09-2022 έως και 02-10-2022.

Ολόκληρη η προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις