CLOSE

Breaking news

εργάτες
A

Ο δήμος Γαλατσίου ανακοίνωσε νέες προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών μηνών, για κάλυψη
δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Γαλατσίου.

Οι θέσεις εργασίας απευθύνονται σε εργάτες γενικών καθηκόντων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023.

Διαβάστε επίσης: Κατασκηνώσεις: Από σήμερα οι αιτήσεις για 64 θέσεις ομαδαρχών στην Αττική

Οι θέσεις εργασίας στο δήμο Γαλατσίου

  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (8 θέσεις) 

Τα γενικά προσόντα πρόσληψης

1. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). 

Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρ.4 παρ.6 του ν.2207/1994, α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία , καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αίτησης του, έχει απασχοληθεί σε φορείς του Δημοσίου Τομέα της παρ.1 του αρ.2 του ν.4765/2021(ΦΕΚ 6 Α’) προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι.

Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, με τα σχετικά δικαιολογητικά με θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023

ι) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ιι) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Γαλατσίου Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 11146 Γαλάτσι, Γραφείο Πρωτοκόλλου ισόγειο(τηλ. 213 2055301) απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου, υπόψιν κας.Νίκης Ρηγάκου τηλ. επικοινωνίας 2132055325).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται, από την Δευτέρα 29.05.2023 μέχρι και την Παρασκευή 02.06.2023.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις