Breaking news

εκπαίδευση
A

Με το Άρθρο 46 του νόμου 4777/2021 "Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 25/17-2-2021) άλλαξε η ημερομηνία της κατάθεσης των αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 46 προβλέπεται: 
Άρθρο 46
Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3687/2008

1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α ́ 159) τροποποιείται ως προς τις προθεσμίες και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) ή του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά υγειονομικής επιτροπής ή δημόσιου νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».

Τι σημαίνουν τα παραπάνω;
Ότι οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών θα γίνουν το νέο χρόνο από την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 μέχρι την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2022. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου 2022.

Μετά την ημερομηνία αυτή οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά υγειονομικής επιτροπής ή δημόσιου νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Τα δικαιολογητικά

Δεκαεπτά δικαιολογητικά πρέπει να μαζέψει και να καταθέσει ο εκπαιδευτικός που παραιτείται και βγαίνει στη σύνταξη.

1. Αίτηση του εκπαιδευτικού με την οποία ζητάει την παραίτησή του από την Υπηρεσία. Ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 ηλεκτρονικά, με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αίτησης παραίτησης ή/και ανάκλησης αυτής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

2. Αίτηση απονομής κύριας και επικουρικών συντάξεων και ασφαλιστικής παροχής προς τα ταμεία σε πέντε (5) αντίγραφα και με πρωτότυπη υπογραφή (δείτε στο τέλος του κειμένου).

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία διαγράφεται ό,τι δεν είναι σωστό στις προτάσεις που περιέχει, σε πέντε (5) αντίγραφα και με πρωτότυπη υπογραφή (κατεβάστε την εδώ).

4. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων.

5. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης – να αναγράφονται, εκτός των άλλων, η οικογενειακή μερίδα, η ημερομηνία (κατά περίπτωση) γάμου-θανάτου συζύγου-διαζυγίου, τα παιδιά και η προσωπική τους κατάσταση (έγγαμα, άγαμα). Σε περίπτωση Διαζυγίου: Το διαζευκτήριο & Δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών, αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή ενήλικα που σπουδάζουν.

6. Έγγραφο αποδεικτικό του ΑΦΜ (φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου ή λογαριασμού ΔΕΚΟ που αναφέρεται ο προσωπικός ΑΦΜ).

7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης όπου αναγράφεται ο ΙΒΑΝ με πρώτο το όνομα του αιτούντος, στο οποίο θα κατατίθεται η σύνταξη. (οποιαδήποτε τράπεζα επιλογής του ενδιαφερόμενου).

8. ΑΜΚΑ (φωτοτυπία κάρτας ΑΜΚΑ ή εκτύπωση από το https://www.amka.gr/AMKAGR/)

9. ΑΜ ΙΚΑ .

10. Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α΄ (είτε έχει γίνει εξαγορά ,είτε όχι). Για τους άνδρες που έχουν κάνει εξαγορά της στρατιωτικής θητείας απαιτείται επιπλέον: α) η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ και β) το παράβολο κατάθεσης του ποσού, αν εξοφλήθηκε εφάπαξ, ή η βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών, αν εξοφλήθηκε τμηματικά, ή εφόσον εκκρεμεί σε εξόφληση βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών για τον τελευταίο μήνα παρακράτησης Αν για την εξαγορά δεν έχει εκδοθεί απόφαση/πράξη, να μας ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στο ταμείο, επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

11. Αντίγραφα μισθολογικών μητρώων με τις κρατήσεις που γίνονταν πάνω στην Κύρια Σύνταξη από το σχολικό έτος 2002 μέχρι και το τελευταίο έτος υπηρεσίας στην εκπαίδευση 

12. Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών για τα παιδιά (μέχρι και το 24ο έτος ηλικίας) από ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην οποία να αναφέρονται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής και η διάρκεια σπουδών .

13. Δικαιολογητικά που αφορούν προϋπηρεσίες πριν το διορισμό στο δημόσιο, ως αναπληρωτής, ωρομίσθιος, στον ιδιωτικό τομέα κ λοιπά ταμεία (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), καθώς και τυχόν προγενέστερους διορισμούς στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα. 2 Βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων από το ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα, εφόσον αυτή υπάρχει, ή φωτοαντίγραφα της καρτέλας ενσήμων μαζί με υπεύθυνη δήλωση για τα χρονικά διαστήματα ασφάλισης σε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης Δικαιολογητικά εξαγοράς χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας στο ΓΛΚ ή άλλο ταμείο (όπως ιδιωτικός χρόνος ασφάλισης, άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού ,έτη σπουδών, πλασματικός χρόνος παιδιών..): α) η απόφαση εξαγοράς του ΓΛΚ και β) το παράβολο κατάθεσης του ποσού, αν εξοφλήθηκε εφάπαξ, ή η βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών, αν εξοφλήθηκε τμηματικά, ή εφόσον εκκρεμεί η εξόφληση, βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών για τον μήνα λήξης παρακράτησης.

14. Έγγραφα που αφορούν στο επίδομα θέσης ευθύνης (Δ/ντής Εκπ/σης, Προϊστάμενος Γραφείου, Προϊστάμενος εκπ/κών θεμάτων, Σχολικός Σύμβουλος, Διευθυντής/Υποδιευθυντής Σχολείου, Δ/ντής ΣΕΚ, Υπεύθυνος Τομέα ΣΕΚ, Δ/ντής ΕΕΕΕΚ ): 1. Πράξη ανάληψης, 2. Πράξη ΠΥΣΔΕ, το διάστημα θητείας, 3. Ο αριθμός τμημάτων του σχολείου του οποίου διετέλεσε κάποιος Δ/ντής (με υπεύθυνη δήλωση).

15. Δικαιολογητικά για τυχόν δάνεια στα οποία να δηλώνεται το ύψος του δανείου, η διάρκειά του, η μηνιαία δόση, το υπόλοιπο οφειλής, η λήξη παρακράτησης.

16. Υπεύθυνη δήλωση για το χρονικό διάστημα της εκπαιδευτικής άδειας, μετά ή άνευ αποδοχών, - και τις ανακοινώσεις χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας. Σε περίπτωση που υπάρχει, γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής για αναπηρία 67% και άνω του ενδιαφερομένου, ή του/της συζύγου, ή των τέκνων. Όσοι είναι ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΧ, πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση για την έναρξη ασφάλισης στο ΤΕΑΧ και στην αίτηση παραίτησης που θα υποβάλουν να ζητούν και την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών για το ΤΕΑΧ.

17. Τέσσερις (4) φακέλους Α4 απλούς ταχυδρομικούς.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την συμπλήρωση της Αίτησης Απονομής και της Υπεύθυνης Δήλωσης

Δημοφιλείς Ειδήσεις