Breaking news

ΑΣΕΠ
A

Ξεκίνησε και επίσημα χτες, Σάββατο, η προεκλογική περίοδος πριν τις εθνικές εκλογές, καθώς θυροκολλήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής. Είναι γνωστό λοιπόν πως από χτες μέχρι και τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης απαγορεύεται, βάσει νόμου, κάθε διαδικασία πρόσληψης στο δημόσιο τομέα. 

Ο νόμος αυτός έρχεται από το μακρινό 1994, όπου το ανεξέλεγκτο πελατειακό καθεστώς καθιστούσε επιβεβλημένη την παύση όλων των προσλήψεων καθώς και των υπηρεσιακών μεταβολών στο δημόσιο.

Ειδικότερα, με το Νόμο 2190/1994, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση. 

Μάλιστα, η ο Ν. 2190/1994 προβλέπει ότι διακόπτονται όλες οι παραπάνω διαδικασίες, ακόμα και αν έχουν μπει σε «τροχιά» υλοποίησης. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης.

Ως εκ τούτου απαγορεύεται και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού να προχωρήσει σε νέες προσλήψεις ή έκδοση νέων προκηρύξεων.

Οι εξαιρέσεις

Το υπουργείο Εσωτερικών προέβλεψε για την κατάσταση αυτή που βάζει στον «πάγο» ολόκληρη την Αρχή και ψήφισε διάταξη στην οποία προβλέπονται εξαιρέσεις από το νόμο του 1994.

Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 21 του σχετικού νομοσχεδίου, από το «πάγωμα» των προσλήψεων εξαιρούνται όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η Αρχή έχει πλέον το «ελεύθερο» να εκδώσει τις προκηρύξεις βάσει των οποίων θα διοριστούν οι επιτυχόντες του διαγωνισμού στις υπηρεσίες του δημοσίου. 

Εξαίρεση όμως προβλέπεται και για την προκήρυξη του ΟΣΕ που «έτρεξε» μέσα στα Χριστούγεννα και προβλέπει την πρόληψη 90 ατόμων, με απολυτήριο λυκείου στον ΟΣΕ. Στην προκήρυξη υπάρχουν θέσεις για σταθμάρχες, κλειδούχους, τεχνίτες και χειριστές.

Όσον αφορά τις μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο από τον «πάγο» εξαιρούνται και οι δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, 13Κ/2021 και 4Κ/2020. Οι προκηρύξεις αυτές προβλέπουν μόνιμες προσλήψεις στους δήμους και προσλήψεις για την παροχή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»/

Τέλος, στο άρθρο 21 του νομοσχεδίου, προβλέπεται πως επιτρέπεται στους δήμους ορισμένες προσλήψεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Το άρθρο 21

Αναλυτικά το άρθρο 21 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει:

«Άρθρο 21 Εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών – Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 2190/1994

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) μετά από τις λέξεις «Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.),» προστίθενται οι λέξεις «του έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, με αντίτιμο και λοιπές αντικαταβολές,» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Οι περιορισμοί των παραγράφων 1 και 2 δεν ισχύουν, ως προς τις προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), του έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, με αντίτιμο και λοιπές αντικαταβολές, των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας, καθώς και ως προς τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α` 107).»

2. Από τους περιορισμούς του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, περί ρύθμισης προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους, εξαιρούνται:

α) Η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς ή προσλήψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), εφόσον πριν την ημερομηνία προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών έχουν δημοσιευθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) οι οριστικοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς και προσλήψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 σε θέσεις που έχουν εγκριθεί προς κάλυψη σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 και έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών οι οριστικοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων από το Α.Σ.Ε.Π.

γ) Η έκδοση πράξεων που αφορούν στην πρόσληψη δώδεκα (12) χειριστών ελικοπτέρων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για ένα (1) έτος, στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./25/20318/2.3.2023 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄280).

δ) Η έκδοση πράξεων που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ειδικοτήτων ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων, ΔΕ Σταθμαρχών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων και ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) της υπ’ αρ. 1/2022 προκήρυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ0ΟΞ465ΧΘΞ – 81Ψ).

ε) Οι ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της προκήρυξης 2Γ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. (ΑΣΕΠ 75) σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

στ) Η έκδοση πράξεων που αφορούν στον διορισμό και την πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν με την υπό στοιχεία 13Κ/2021 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., των θέσεων που εγκρίθηκαν στον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2022 και πρόκειται να καλυφθούν από τους πίνακες επιλαχόντων της ως άνω προκήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021, των εκατόν πενήντα θέσεων (150) θέσεων σε δήμους, που συστήθηκαν με την περ. δ’ της παρ. 7 του άρθρου 83 του ν. 5021/2023 (Α΄31) για τη στελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) και πρόκειται να καλυφθούν από τους πίνακες επιλαχόντων της υπό στοιχεία 13Κ/2021 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π., των θέσεων που προκηρύχθηκαν με την υπό στοιχεία 4Κ/2020 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για την παροχή υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 5013/2023 (Α’ 12).

η) Η έκδοση πράξεων μετάταξης πρώην δημοτικών αστυνομικών σε δήμους σε θέσεις κλάδου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, με τη διαδικασία της μεταβατικής διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 5003/2022 (Α΄230).

θ) Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 ή τα άρθρα 11 και 11Α του ν. 4440/2016 (Α’ 224) καθώς και την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 5027/2023 (Α’ 48).

ι) Τοποθετήσεις προϊσταμένων εφόσον μέχρι την προκήρυξη των εκλογών έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης από τα αρμόδια Ειδικά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 84 έως 86 του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26)».

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις